Doe mee! Wordt donateur!
 • Kilometers lopen om naar school te gaan
 • Kinderen in de rij voor de les
 • Leren om te lezen en schrijven
 • Nieuwe school in aanbouw
 • Een school in Ethiopë

Stichting Schoolproject Ethiopië

Junohof 26
1829 DB Oudorp

tel. 072-5159523
info@schoolprojectethiopie.nl

IBAN: NL 30 INGB 0005167737
t.n.v. Stg Schoolproject Ethiopië
KvK: Alkmaar 37117202
ANBI status
RISN: 8145.61.895

De projecten van Stichting Schoolproject Ethiopië

Locaties + het aantal kinderen dat in 2015 door de stichting gesteund werden:

 • Addis Abeba: 26 leerlingen
 • Dhanka: 31 leerlingen
 • Sakko: 20 leerlingen
 • Karro: 30 leerlingen
 • Addo: 47 leerlingen
 • Anger Gutin: 20 leerlingen
 • Konchi: 41 leerlingen
 • Ariadjawi: 35 leerlingen
 • Nekemte: 29 leerlingen
 • Babiche: 30 leerlingen
 • Komto: 39 leerlingen
 • Totaal: 340 kinderen

Schapenproject

Moeders en schapen in Sakko, Ethiopie

Moeders met schapen in Sakko

In Sakko bestaat een langer lopend microkredietprogramma met een grote groep moeders, onder leiding van zuster Lourdes. Wij hebben daarvan twee groepen van ongeveer 30 moeders een eenmalig bedrag gegeven om een drachtig schaap te kopen. Met de jongen van deze schapen kunnen telkens nieuwe moeders deelnemen aan het project. ('revolving') Om het eerste jaar te overbruggen betaalde de stichting € 20.- extra schoolgeld.

Ook in Konchi ondersteunen wij een drie jaar durend schapen-microkrediet-project met 20 gezinnen, begeleid door zuster Suma.

Gemiddeld geeft de stichting € 50 euro uit aan een schaap (het bedrag verschilt per regio).

Sloppenkinderen in Addis Abeba

Kinderen uit de sloppen van Addis Abeba, Ethiopie

Kinderen uit Addis Abeba

In Addis runnen de zusters van Helpers of Mary een schoolproject met sloppenkinderen. Vorig jaar vroegen zij ons of we een aantal daarvan wilden steunen. We hebben inmiddels een externe sponsor gevonden die 20 kinderen voor zijn rekening neemt; de stichting zelf betaalt voor 5 kinderen. Bij ons bezoek kwamen de kinderen met ons kennis maken. Onder de hoede van de zusters gaan ze naar school en worden ze in de vakanties opgevangen.

Een mooi project!

Projecten buiten ons schoolproject

Buiten onze steun aan de vele kinderen van het schoolproject, zoeken wij ook middelen om projecten te financieren die een relatie hebben met het onderwijs en de kwaliteit van het onderwijs verhogen. Onze rol hierbij bestaat uit het indienen en motiveren van aanvragen bij andere sponsororganisaties en het monitoren van de projecten.

In het bestand 'Afgeronde projecten' kunt u meer lezen over onze succesvolle, afgehandelde projecten.

Tertiar onderwijs

Overleg project beroepsopleiding

Overleg project beroepsopleiding

Sinds 2009 heeft de stichting bemiddeld bij de financiering van studiekosten voor 58 studenten in de regio Dembidollo. Van hen zijn 16 studenten nog bezig. Drie studenten hebben een vervolgstudie gestart, van wie één op kosten van SSE. Van de 39 studenten die hun studie succesvol hebben afgerond hebben inmiddels 4 een passende werkkring gevonden.

In de regio Nekemte werden 34 studenten in staat gesteld om te studeren. Wegens ziekte of vertrek naar het buitenland zijn 2 studenten gestopt; 13 studenten zijn afgestudeerd en 19 studenten zijn nog bezig.

Mikrocredietprojecten

Moeders van WPP volgen een workshop in Komto, Ethiopie

Moeders volgen workshop in Komto

Omdat de stichting nastreeft om de schoolprojecten duurzaam te maken heeft zij in 2011 − in samenwerking met het Nekemte Catholic Secretariat - een start gemaakt met het ondersteunen van microkredietprogramma's voor de moeders van de kinderen die door de stichting ondersteund worden.

Het streven is dat de ouders over een aantal jaren in staat zijn om zelf het schoolgeld van hun kinderen te betalen. Het eerste zogenoemde 'Women Promotion Project' (WPP), een driejarig programma in Komto, is het derde jaar in gegaan Met de microkredieten werd voornamelijk vee aangekocht (schapen, koeien en ossen).

Een moeder van WPP met haar melkkoe in Nekemte, Ethiopie

Moeder met melkkoe in Nekemte

De resultaten binnen de groep zijn divers. Enkele vrouwen hadden te maken met sterfte van vee en moeten het terugbetalen van hun lening noodgedwongen uitstellen. Zes vrouwen doen het heel goed en hebben al hun leningen terugbetaald. Naast het terugbetalen van hun leningen sparen de vrouwen een klein bedrag per maand.

Er was een vierde jaar (2015) nodig om de vrouwen zoveel financiële armslag te geven dat ze de scholing van hun kinderen zelf kunnen betalen. Vanaf schooljaar 2016-2017 gaan we ervan uit dat de moeders zelf de schoolkosten voor hun rekening kunnen nemen. Het WPP zal worden geëvalueerd en naar aanleiding daarvan zal de stichting overwegen ofwel een nieuw microkredietproject te (laten) starten ofwel nieuwe kinderen in het schoolproject op te nemen.

In 2013 is gestart met een WPP in de stad Nekemte, ook in samenwerking met het NCS. Alle 31 moeders volgden workshops over ondernemerschap en de rol van de vrouw in de maatschappij. De vrouwen kregen een microkrediet voor het opzetten van handel of het houden van een melkkoe. Dit project loopt nog.

Project uitbreiding school in Dhanka en IGA

Dit driejarenplan, dat werd goedgekeurd door stichting Cordaid als zijnde een Vastenactieproject dat door een aantal R.K. parochies is geadopteerd, is halverwege de uitvoering.

De school in Dhanka is uitgebreid met 4 klaslokalen. Om deze school meer financieel onafhankelijk te maken van het vicariaat (NCS) worden er inkomen genererende activiteiten (IGA's) ontplooid op agrarisch en commercieel gebied. Inmiddels wordt 10 hectare grond benut voor het verbouwen van landbouwgewassen, deels gebruikt als veevoeder voor het slachtvee dat er gehouden wordt. De koffieplantages onder de schaduwbomen breiden zich steeds meer uit.

De plannen voor een winkeltje in Dembidollo werden behoorlijk vertraagd. Het blijkt in Ethiopië erg ingewikkeld om de rechten van een stuk grond te verkrijgen wegens het ontbreken van een adequaat kadaster en registratie van eigenaren. Maar de bouw is in 2016 toch goed op gang gekomen.

Bij stichting Cordaid die dit project gesteund heeft met een extra bijdrage van maximaal 50 % van de eigen actieopbrengst van de Vastenactie is een plan ingediend om de laatste werkzaamheden te doen begeleiden door een aan te stellen manager. De verwachting is dat dit grote project in 2017 zal zijn afgerond.

Overige projecten

In 2014 t/m 2016 nam Stichting Schoolproject Ethiopië ook voor haar rekening:

 • 50 % van de kosten van een nascholingscursus in Komto (7 leraren);
 • 50 % van de kosten voor teambuilding activiteiten in Dhanka (17 leraren);
 • verblijfkosten voor 5 meisjes uit Godera in Babiche;
 • solarsysteem voor de school in Konchi;
 • schooltuin in Konchi;
 • schooltuin in Nekemte;
 • bijdrage aan de studie voor 8 universitaire studenten;
 • onderwijsdeelname van 16 (wees)kinderen in Addis Abeba;
 • een keyboard voor de kerk in Dhanka;
 • reparatie van de watertank bij de school in Komto;
 • de aanstelling van een computerleraar in Konchi;

Afgeronde projecten

De stichting heeft al een groot aantal aan school gerelateerde projecten ondersteund c.q. bemiddeld. U kunt korte beschrijvingen hiervan vinden in het pdf bestand 'Afgeronde projecten'.

© Stichting Schoolproject Ethiopië 2018 | Website: Sander Kastelein